Pasen, het feest van de opstanding

Pasen, het feest van de opstanding

Jezus had het nog zo gezegd: ’Ik ga eerst sterven, maar na drie dagen en nachten sta Ik weer op uit het graf.’ Tegen de leiders van Israël had hij gezegd, dat ze geen ander teken zouden krijgen dan het teken van Jona:
“Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet.
Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.”(Matth.12:39,40)

Maar die waarheid was tot de discipelen niet helemaal doorgedrongen. Ze waren volledig verslagen. De grote leider was dood. Wat had hun leven nog voor zin?

En wat zou ons leven voor zin hebben, als Jezus wel voor onze zonden heeft betaald, maar Hij niet zou zijn opgestaan? Paulus zegt daarover dat we dan de meest beklagenswaardigste van alle mensen zouden zijn. Maar Jezus is wél opgestaan. Als eerste van velen. Hij is verschenen aan Zijn discipelen, aan de vrouwen die hem gevolgd waren, en aan vijfhonderd broeders.
Pasen, het feest van de overwinning van het Licht over de duisternis. Overwinning over de zonde, de dood en het dodenrijk. Jezus, de Overwinnaar! Hij leeft tot in eeuwigheid en wij met Hem! Glorie voor de Naam van Jezus, Gods Zoon.

Toon buttons
Verberg buttons