Pastoraat (onderlinge zorg)

Pastorale zorg

Gemeenteleden die behoefte aan een gesprek of een pastorale vraag hebben, kunnen terecht bij de coördinator pastoraat, e-mail: pastoraat@ngkmaassluis.nl.

Gezamenlijk wordt gekeken waar behoefte aan is en wat we daar als gemeente in kunnen betekenen. Voel je vooral vrij hier gebruik van te maken.

Het pastoraal kernteam bestaat uit de predikant en de coördinator pastoraat. Tevens zijn er ook diverse pastoraal bezoekers aangesteld. Hieronder lees je onze visie op pastoraat en wie er bij betrokken zijn.

 

Visie op pastoraat

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich gezien en gehoord weten, door God en door elkaar.

Wij willen dat alle leden zich veilig voelen in onze gemeente. We geloven ook dat alle leden daarin een verantwoordelijkheid hebben, in de mate waarin God daarvoor gaven gegeven heeft. Vanuit die visie vindt onderlinge zorg vooral plaats in wijken en kringen.

 

Organisatie van het pastoraat

De organisatie van het pastoraat komt neer op de volgende indeling:

 

A. Zorg en aandacht vanuit de wijk

Door de gemeente op te delen in wijken (met een wijkouderling en wijkcoördinator(en)) bevorderen we de onderlinge verbondenheid tussen gemeenteleden en maken verbinding tussen de raad en de gemeente.

Door de wijkouderling en wijkcoördinator worden gezamenlijke wijkactiviteiten georganiseerd, Zij zijn ook actief in de wijk om naar de gemeenteleden om te zien.

Bij een geboorte, verhuizing, nieuw in de gemeente, ziekte, rouw e.d. wordt er altijd contact opgenomen. Daarnaast kun je natuurlijk zelf altijd contact opnemen met de wijkouderling of wijkcoördinator(en).

De raad stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het wijkgericht gemeenteleven.

B. Zorg en aandacht via een kring

Naast dat alle gemeenteleden zijn ingedeeld in een wijk is voor veel gemeenteleden het actief deelnemen aan een kring een goede vorm om het gemeente zijn in veel van haar facetten handen en voeten te geven. Binnen de kring is er immers de mogelijkheid om op elkaar betrokken te zijn en elkaar zo nodig te steunen. Wil je graag deelnemen in een kring, neem dan contact op met je wijkouderling.

C. Zorg en aandacht via andere verbanden

Er zijn gemeenteleden die geen lid zijn van een kring, maar van wie de indruk bestaat dat ze binnen de gemeente een zodanig sociaal netwerk hebben dat zij onder normale omstandigheden geen georganiseerde zorg behoeven.

Voor deze leden maar ook voor kringleden geldt: mocht er toch behoefte zijn aan een gesprek, om wat voor reden ook, dan kan men zelf met de coördinator pastoraat contact opnemen. Dan wordt samen bekeken wat de gemeente voor diegene kan betekenen.

D. Zorg en aandacht vanuit Pastoraat

De predikant, de pastoraal bezoekers en tot op zekere hoogte de wijkouderlingen verlenen pastoraat aan gemeenteleden die door ouderdom, ziekte, somberheid, rouw of geloofsvragen de verbinding met God, met zichzelf en/of met andere mensen zijn kwijtgeraakt.

E. Andere mogelijkheden

Andere mogelijkheden binnen het pastoraat zijn gebedspastoraat, huwelijkspastoraat en praktische hulp. De coördinator pastoraat  kan je hierover meer vertellen, e-mail: pastoraat@ngkmaassluis.nl.

 

Interne Vertrouwenspersonen

Aangezien wij een veilige kerk erg belangrijk vinden hebben we twee Interne Vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld.

De taak van een IVP is om mensen met een klacht eerste opvang te verlenen. De taak van de IVP ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. De IVP mag met de door melder toevertrouwde informatie niets doen en is tot geheimhouding verplicht behoudens uitdrukkelijke toestemming van melder; een en ander met inachtneming van Nederlandse en Europese wetgeving. Onder eerste opvang wordt verstaan het bieden van een luisterend oor en, na advies te hebben ingewonnen bij het regionaal IVP netwerk of het Meldpunt Misbruik (zie 4.1.), het adviseren van melder over het nemen dan wel afzien van verdere stappen.

Daarnaast hebben de IVP’ers jaarlijks bijeenkomsten met verschillende werkers in de kerk. De bijeenkomsten hebben een preventief karakter.

Interne Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via: ivp@ngkmaassluis.nl

4.1. Landelijk meldpunt seksuele intimidatie en misbruik in pastorale relaties

Het Meldpunt Misbruik biedt hulp aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties en begeleidt hen eventueel bij de procedure naar de klachtencommissie. Met het oog op preventie geeft het Meldpunt informatie en advies: www.meldpuntmisbruik.nl/protocol/.

4.2. Klachtencommissie

Als iemand contact opneemt met het Meldpunt en een klacht indient, zal haar/hem de weg gewezen worden naar een onafhankelijk functionerende klachtencommissie die de klacht zal onderzoeken.

Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen (jurist, hulpverlener, pastoraat).

4.3. Contact

Voor hulpverlening en begeleiding is het Meldpunt van maandag tot vrijdag van 9.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar op: 06-81080117, info@meldpuntmisbruik.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van het Meldpunt: www.meldpuntmisbruik.nl.

Toon buttons
Verberg buttons