Bidden is een voorrecht

Bidden is een voorrecht

Afgelopen week was ik in Maasland in de kerk, mede om weer eens de vrienden van onze Alfa groep te ontmoeten en in de preek behandelde de spreker de geschiedenis van Hanna. En als je de geschiedenis leest van Hanna dan is het uitermate boeiend om te zien waarvoor ze bidt. Ze bid namelijk voor een heleboel dingen niet waarvoor wij in het algemeen wél bidden.
Hanna is helemaal op Gods Koninkrijk gericht. Want als we in Christus zijn, dan bidden we vooral dat Gods wil wordt gedaan op deze aarde, net zoals in de hemel.
Er staan in de Bijbel van die mooie zinnetjes. Bijvoorbeeld van aartsvader Izaäk. Hij ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. (Gen.24:63)
En wat denkt u van het hele lange gebed van Salomo, een gebed vol passie en hartstocht. Een oprecht gebed om de eer van God. En toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het huis.(2 Kron.7:1)
Bidden is iets heel persoonlijks. Het is fijn om met elkaar te bidden. Het is mooi naar de gebeden van anderen te luisteren. Soms maar een enkele zin, soms maar een enkel woord. Als er iets is waar de vrijheid waarin een christen mag staan meer tot uitdrukking komt dan is het wel het gebed. Er bestaan geen mooie gebeden. Er bestaan wel oprechte gebeden. En het is mooi om dat met elkaar te kunnen delen. Als ik nadenk over het leven van Jezus op aarde dan wordt ik vooral ontroerd als ik lees dat Hij na een dag vól intensief werk, in de avond of zelfs ’s nachts alleen wil zijn met Zijn hemelse Vader. Alleen zijn met je hemelse Vader, dan hoef je soms niets te zeggen, maar alleen maar te luisteren.
Velen van ons vinden het lastig om met elkaar te bidden. Pas later komt meestal naar boven wat je eigenlijk had willen zeggen. Maar wist u dat uw gebed wordt aangevuld? Paulus wist ervan mee te praten van onze beperkte gebeden. Maar wat een geweldige troost geeft hij ons met de volgende woorden: “ En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. “( Rom.8:26)
Bidden is een van de grootste voorrechten die we hebben ontvangen. Praten met de Allerhoogste God, wie zou dat niet willen?
Wat er in ons hart leeft is wel van levensbelang als we bidden. Wanneer we bidden moeten we vergevingsgezind zijn als we iets tegen iemand hebben, opdat ook onze Vader die in de hemelen is, ons onze overtredingen vergeeft.(Mark.11:25)
Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Onze God is een God van de vrede en de blijdschap, van de vergeving en de genade, van recht en trouw. Wie zou met Hem niet alle dingen willen delen?

Toon buttons
Verberg buttons